POTOMAK RU (RASB Vol. IV, p. 84)

Date of Birth: 20.03.1976
Date of Death: 20.03.2011
Sex: stallion
Color: grey
Size (height, chest, pastern): 154.0-177.0-19.0
Breeder: Tersk Stud (RUS)
Owner: Tervete Stud (LVA)
StB Number: RASB 183
Brand: 10/76
Muscat RU
chestnut 1971
Salon RU
grey 1959
Negatiw RU
grey 1945
Naseem GB grey 1922
Taraszcza PL grey 1937
Sonata RU
chestnut 1946
Skrzyp PL chestnut 1936
Odaliska RU bay 1941
Malpia RU
chestnut 1958
Priboj RU
chestnut 1944
Piolun PL chestnut 1934
Rissalma GB chestnut 1932
Mammona PL
bay 1939
Ofir PL bay 1933
Krucica PL chestnut 1929
Panorama RU
grey 1966
Aswan EG
grey 1958
Nazeer EG
grey 1934
Mansour EG grey 1921
Bint Samiha EG bay 1925
Yosreia EG
grey 1943
Sheikh el Arab EG grey 1933
Hind EG bay 1929
Platina RU
bay 1950
Priboj RU
chestnut 1944
Piolun PL chestnut 1934
Rissalma GB chestnut 1932
Taktika RU
bay 1943
Taki Pan PL bay 1937
Krona RU chestnut 1939
  • Total offspring: 19
  • Colts: 11
  • Fillies: 8
  • 04.03.84 — s. Gornist (Sova)
  • 26.03.84 — s. Gerkules (Stihia)
  • 14.04.84 — m. Gana (Nani)
  • 01.01.85 — m. Divnaya (Nesmishlenaia)
  • 25.01.85 — s. Dzhin (Nadejda)
  • 23.02.85 — m. Dobavka (Spetsiya)
  • 20.03.85 — m. Dotchka (Poetika)